درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


رینوسپوریدیدم سیبری با کدام یک از ارگانیسم های زیرقرابت ملکولی دارد؟


1 ) درموسیستیدیوم
2 ) دیسکومایست ها

3 ) میکوسفرلا

4 ) کارپنتلا