درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از محیط های کشت زیرجهت مشهده مورفولوژی ماکروسکوپی گونه های آسپرژیلوس اختصاصی است؟


1 ) سابورودکستروزآگار

2 ) چاپکس آگار
3 ) پوتیتودکستروزآگار

4 ) دکورن میل آگار