درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مهمترین محل هدف طراحی داروهای ضد قارچی کدام است ؟


1 ) بیوستزارگوسترول
2 ) بیوسنتزکیتین
3 ) بیوستیزگلوکز

4 ) بیوسنتزبتا - گلوکان