درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مهمترین عامل اتیولوژیک آسپرژیلوزیس مهاجم کدام است ؟


1 ) آسپرژیلوس ونتی

2 ) آسپرژیلوس تاماری

3 ) آسپرژیلوس ترئوس

4 ) آسپرژیلوس فومیگاتوس