درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از قارچهای زیر بعنوان شایعترین عامل غیردرماتوفیتی عفونت های ناخن مطرح می باشد؟


1 ) رایزوپوس اریزا

2 ) آسپرژیلوس فلاووس
3 ) تریکودرما ویریده

4 ) پنی سیلیوم گریزئوفولوم