درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اسپورودوکیا در ساختمان ریزبینی کدامیک ازقارچهای زیر مشاهده می شود؟


1 ) فوما

2 ) آسپرژیلوس

3 ) فوزاریوم

4 ) پنی سیلیوم