درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از ترکیبات زیربعنوان مهمترین عامل حفظ توانایی حیات قارچ در نگه داری قارچ ها به روش لیوفیلیزاسیون مطرح می باشد؟


1 ) آسپاراژین

2 ) گلوکز

3 ) شیر بدون چربی

4 ) لاکتوفنل