درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای افزایش خاصیت اسید فاست اکتینومایست های هوازی از کدامیک ازمحیط های زیراستفاده می شود؟


1 ) آبگوشت مک وی ومورتون

2 ) ژلوزال - دوپا

3 ) چاپک داس آگار

4 ) آبگوشت شیر بدون چربی