درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از قارچهای زیرکراتینوفیل است ؟


1 ) کرایزوسپوریوم
2 ) ژئوتریکوم

3 ) موکور

4 ) کاندیدا