درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از قارچ های زیرعامل کچلی ناخن نمی باشد؟


1 ) کندیدا آلبیکنس
2 ) ترایکوفایتون روبروم

3 ) ترایکوفایتون منت گروفایتیس

4 ) اپیدرموفیتون فلوکوزوم