درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از ترکیبات زیردرتست سوراخ کردن مو استفاده می شود؟


1 ) عصاره مخمر
2 ) پپتون

3 ) اینوزیتول

4 ) تیامین