درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از قارچ های زیر علاوه برتولید مایکوتوکسین در ایجاد آلرژی وعفونت های سطحی و عمقی نقش برجسته دارد؟


1 ) میکروسپوروم جیپسئوم

2 ) پنی سیلیوم مارنفئی

3 ) اسپوروتریکس شنکئی

4 ) آسپروژیلوس فلاووس