درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از اسید آمینه های زیر قابلیت فسفریله شدن را ندارد؟


1 ) سرین

2 ) ترونین

3 ) تیروزین


4 ) لوسین