درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام موارد زیر در مورد Chaperonin ها صحیح است ، بجز :


1 ) زمان و محیط مناسب را برای تا خوردن صحیح پروتئین ها فراهم می نماید

2 ) این پروتئین ها برای فعالیت خود به ATP نیاز دارند

3 ) یکی از اعضای خانواده Chaperon ها می باشد

4 ) نیمه عمر پروتئین ها را کاهش می دهند