درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


عبور لیپید از غشای سلولی با کدام مکانیسم است؟


1 ) Simple diffusion

2 ) Active transport
3 ) Facilated transport

4 ) Cotransport