درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از رسپتورهای زیر در سطح غشای هسته بیان می شود؟


1 ) سیتوکین ها

2 ) انسولین

3 ) هورمون های استروئیدی

4 ) فاکتورهای رشد