درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


 به ازای یک پیرووات چند NADH در چرخه کربس تولید می شود؟


1 )
3

2 )
4

3 )
5

4 )
2