درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


دراتصال سلولی چسبنده ( Adherent junction ) معمولا" انتهای سیتوزولی کادهرین ها به کدامیک اتصال  می یابد؟


1 ) میکروتوبول

2 ) اکتین

3 ) میوزین

4 ) فیلامنت های حد واسط