درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام پروتئین های زیر نقش فاکتور رونویسی کننده را دارند ، بجز: 


1 ) P53

2 ) NF-KB

3 ) STAT

4 ) AKT