درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


غیر فعال شدن کروموزوم X چه فرایندی است؟


1 ) حذف الل

2 ) اپی ژنتیک

3 ) اثرگذاری ژنی

4 ) تداخل ژنی