درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام RNA پلیمر از نسبت به آلفا آمانیتین بسیارمقاوم است؟


1 ) I

2 ) II


3 ) III

4 ) II,III