درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در انسان شایعترین موتاسیون نقطه ای چیست؟


1 ) تبدیل تیمین به سیتوزین

2 ) تبدیل سیتوزین به تیمین

3 ) تبدیل تیروزین به سرین

4 ) تبدیل سرین به تیروزین