درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


وکتور شاتل چیست؟


1 ) وکتوری که بتواند به راحتی بین هسته و سیتوپلاسم تردد داشته باشد.

2 ) وکتوری که دارای توانایی تکثیر در دو میزبان را داشته باشد.
3 ) وکتوری که حامل ژن مقاوم به دارو باشد.

4 ) وکتوری که بتواند به سرعت وارد DNA میزبان گردد.