درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


جهت شروع تقسیم سلولی E2F چگونه فعال می گردد؟


1 ) اتصال با Rb

2 ) فسفریلاسیون Rb

3 ) اتصال با INk4

4 ) فسفریلاسیون E2F