درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام اندامک سلولی فاقدغشاء دو لایه می باشد؟


1 ) هسته

2 ) میتوکندری

3 ) لیزوزوم

4 ) کلروپلاست