درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


گروه استیل در کدام اندامک سلول تولید می شود؟


1 ) پراکسی زوم

2 ) لیپوزوم

3 ) ریبوزوم

4 ) پلی زوم