درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تشکیل باندهای دی سولفیدی در کدام قسمت سلول انجام می شود؟


1 ) ریبوزوم

2 ) ER خشن

3 ) گلژی

4 ) غشاء میتوکندری