درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


منشاء رادیکالهای آزاد اکسیژن چیست ؟


1 ) آزاد شدن سیتوکروم C از میتو کندری

2 ) تولیدسیتوکروم a در ریبوزوم

3 ) تولید ATP از طریق زنجیره انتقال الکترونی از میتوکتدری
4 ) متابولیت ناقص گلوکزو مهارتولید ATP