درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


درانتهای ’5 کدام گروه قراردارد؟


1 ) فسفات

2 ) هیدروکسیل

3 ) آمین

4 ) کربوکسیل