درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


منشاء DNA  میتوکندری سلول تخم از کجاست؟


1 ) نیمی از پدر ونیمی از مادر

2 ) تمامی از پدر

3 ) تمامی از مادر

4 ) به طور تصادفی از والدین