درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از پروتئین های زیردرغشای خارجی میتوکتدری قرارگرفته است ؟


1 ) پورین

2 ) کاردیولیپین

3 ) سیتوکروم C

4 ) یوبی کیتون