درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


با چه مکانیسمی SRP از گیرنده خود جدا می شود؟


1 ) هیدرولیزATP
2 ) هیدرولیزGTP
3 ) تشکیل cAmP

4 ) تشکیل NADH