درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نقش پروتئین های Polycomb  در رونویسی از یک ژن چیست ؟


1 ) فعال کننده

2 ) مهارکننده

3 ) آلتراناتیواسپلایسینگ

4 ) افزایش دهنده