درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنزیم گلیکوزیل ترانسفرازاتصال  O-Iinked oligosaccharids  به پروتئین را در کدام قسمت سوال انجام می دهد؟


1 ) شبکه اندوپلاستیک خشن

2 ) شبکه اندوپلاستیک صاف

3 ) دستگاه گلژی
4 ) سیتوزول