درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک توسط RNA پلی مرازI سنتزمی گردد؟


1 ) tRNA

2 ) snRNA

3 ) rRNA
4 ) 5 srRNA