درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تمام snRNA های زیر درویرایش mRNA اولیه شرکت دارند بجز:


1 ) U2

2 ) U3

3 ) U4

4 ) U5