درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از کینازهای زیرمیزان کلی سنتزپروتئین سلولی را تنظیم می کند؟


1 ) eIF4

2 ) cPEB

3 ) eIF2
4 ) PAP