درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


بطورمعمول miRNA ازچند نوکلئوتید تشکیل شده است ؟


1 ) 10-15

2 ) 21-23

3 ) 35-38

4 ) 45-60