درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اجسام P جیست ؟

1 ) مکان اصلی تجزیه mRNA در سیتوپلاسم است.
2 ) مکان اصلی سنتز mRNA درهسته سلول است.
3 ) مکان اصلی پردازش mRNA درریبوزوم است.
4 ) مکان اصلی رونویسی mRNA در سیتوپلاسم است.