درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اجسام P جیست ؟


1 ) مکان اصلی تجزیه  mRNA  در سیتوپلاسم است.
2 ) مکان اصلی سنتز  mRNA  درهسته سلول است.
3 ) مکان اصلی پردازش  mRNA  درریبوزوم است.
4 ) مکان اصلی رونویسی  mRNA  در سیتوپلاسم است.