درس:زیست شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ساختمان پروتئین نوکلئوپورین چگونه است ؟


1 ) پروتئین رشته ای دارای اسید آمینه آبدوست
2 ) پروتئین رشته ای دارای اسید آمینه آبگریز
3 ) پروتئین حلقوی دارای اسید آمینه آبدوست

4 ) پروتئین حلقوی دارای اسید آمینه آبگریز