درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


همه موارد زیر در توقف مکانیسم های دغاعی سلولهای ماکروفاژ بعد ازبلع لژیونلاها دخالت دارند. بجز:


1 ) واکوئل های فاگوزومال فاقد توانایی وارد کردن گرانول های لیزوزومی می باشند.

2 ) انفجار تنفسی اکسیداتیو در داخل فاگوسیتها کاهش می یابد.

3 ) حضور آهن درون سلول ، فعالیت دفاعی را متوقف می سازد
4 ) ریبوزوم ها ومیتوکتدری اطراف واکوئل های حاوی لژیونلا تجمع می یابند.