درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از آنزیم های زیر در ایجاد بیماری سیفلیس نقش دارند؟


1 ) هیالورونیداز

2 ) کلاژناز

3 ) نورآمینیداز

4 ) پروتئازIgA1