درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه باکتریها ی زیر به دنبال فاگوسیتوز و قرارگرفتن در داخل واکوئل قادر به فراراز واکوئل بوده وبا استفاده از ترکیبات سیتوپلاسم سلول میزبان باتحرک خود سلول آلوده را ترک نموده و وارد سلول مجاورمی گردند. بجز:


1 ) Shigella

2 ) Listeria

3 ) Brucella
4 ) Rickettsia