درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از شاخص های بیماری زائی پسودوموناس آئروژینوزا یک همولیزین مقاوم به حرارت است که با تخریب لسیتین باعث مهار فعلیت مژه های تنفسی می شود ؟


1 ) رامنولیپید
2 ) فسفولیپاز C

3 ) پیوسیانین

4 ) اگزو توکسین S