درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


الگوی چسبندگی اشرشیاکلی آنتروپاتوژن ( EPEC ) در سطح سلول آنتروسیت کدامیک از موارد زیر است ؟


1 ) Diffuse

2 ) Fusion

3 ) Aggregative

4 ) Localized