درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در محیط کشت خون از ماده ضد انعقاد پلی انتول سولفانات استفاده می شود .کلیه گزینه های زیر در مورد این ماده صحیح هستند .بجز:


1 ) خنثی نمودن اثرات باکتریسیدال سرم انسانی

2 ) لیز سلولهای خونی جهت رها سازی باکتریها

3 ) غیرفعال سازی برخی از عوامل ضد میکروبی

4 ) ممانعت از عمل فاگوسیتوزیس