درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از موارد زیر منجر به یک پاسخ مثبت کاذب ( False positive )  به تست توبرکولین می گردد؟


1 ) انرژی ( Anergy )

2 ) سارکوئیدوز

3 ) واکسیناسیون سرخک

4 ) اثربوسترتوبرکولین