درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در سطح دیواره سلولی کدامیک از باکتریهای زیرپروتئین اینترنالین وجود دارد که ورود باکتری به درون سلول میزبان را تسهیل می نماید؟


1 ) کورینه باکتریوم اولسرانس

2 ) فرانسیسلا تولرانسیس

3 ) مایکوباکتریوم تربرکلوزیس

4 ) لیستریا منوسیتوژنز