درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام اسید آمینه زیر به مقدارزیاد در ساختاراسید تیکوئیک باکتریها به گلیسرول یا ریبیتول متصل می شود؟


1 ) L-1ysine

2 ) D- alanine
3 ) L-serine

4 ) D-isoleucine